ទីបន្ទាល់ អាមេរិច អតីត ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា (Ex-Gay Testimony Cambodian)

“ដ្បិតលទ្ធ‌ផល នៃបាប គឺសេចក្ដីស្លាប់ រីឯព្រះ‌អំណោយទានរបស់ព្រះ‌ជា‌ម្ចាស់វិញ គឺជីវិតអស់‌កល្បជា‌និច្ចរួមជាមួយព្រះ‌គ្រិស្ដ‌យេស៊ូ ជាព្រះ‌អម្ចាស់នៃយើង។” រ៉ូម 6:23

“«ចូរកែប្រែចិត្តគំនិតឡើង ដ្បិតព្រះ‌រាជ្យ*នៃស្ថានបរម‌សុខ*មកជិតបង្កើយហើយ!»។” ម៉ាថាយ 3:2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s