ទីបន្ទាល់ អាមេរិច អតីត ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា (Ex-Gay Testimony Cambodian)

“ដ្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាប នោះជាសេចក្ដីស្លាប់ តែអំណោយទាននៃព្រះវិញ គឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កល្ប‌ជានិច្ច ដោយព្រះ‌គ្រីស្ទយេស៊ូវ ជាព្រះ‌អម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា។”
រ៉ូម 6:23

“ចូរឲ្យប្រែចិត្តចុះ ដ្បិតនគរស្ថាន‌សួគ៌ជិតដល់ហើយ”
ម៉ាថាយ 3:2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s