រឿង​របស់ខ្ញុំ My Story

តើ​មិន​ដឹង​ថា ពួក​មនុស្ស​ទុច្ចរិត​មិន​ដែល​បាន​គ្រង​នគរ​ព្រះ​ទុក​ជា​មរដក​ទេ​ឬ​អី កុំ​ឲ្យ​ច្រឡំ​ឡើយ ដ្បិត​ពួក​មនុស្ស​កំផិត ពួក​ថ្វាយ​បង្គំ​រូប​ព្រះ ពួក​សហាយស្មន់ ពួក​អ្នក​សំរេច​កិច្ច​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ពួក​លេង​កូន​ជឹង ពួក​ចោរ ពួក​មនុស្ស​លោភ ពួក​ប្រមឹក ពួក​ត្មះដៀល និង​ពួក​ប្លន់​កំហែង នោះ​មិន​ដែល​បាន​គ្រង​នគរ​ព្រះ​ទុក​ជា​មរដក​ឡើយ ឯ​ពួក​អ្នក​រាល់​គ្នា​ខ្លះ ពី​ដើម​ក៏​ជា​មនុស្ស​យ៉ាង​ដូច្នោះ​ដែរ តែ​បាន​លាង​ស្អាត​ហើយ ក៏​បាន​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ ហើយ​រាប់​ជា​សុចរិត​ផង ដោយ​នូវ​ព្រះនាម​ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ និង​ព្រះវិញ្ញាណ​របស់​ព្រះ​នៃ​យើង​រាល់​គ្នា។ កូរិនថូសទី ១ ៦:៩-១១

ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​លោក ដល់​ម៉្លេះ​បាន​ជា​ទ្រង់​ប្រទាន​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់​តែ​១ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះរាជបុត្រា​នោះ មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ គឺ​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​វិញ … ឯ​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះរាជបុត្រា នោះ​មាន​ជីវិត​ដ៏​នៅ​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​ហើយ តែ​អ្នក​ណា​ដែល​មិន​ព្រម​ជឿ​ដល់​ព្រះរាជបុត្រា​វិញ នោះ​នឹង​មិន​ឃើញ​ជីវិត​សោះ​ឡើយ គឺ​សេចក្តី​ក្រោធ​របស់​ព្រះ តែង​នៅ​ជាប់​លើ​អ្នក​នោះ​ឯង។ យ៉ូហាន ៣:១៦, ៣៦

Separation

“All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness” 2 Timothy 3:16

“Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.” 2 Peter 1:20‭-‬21

“And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.” Genesis 2:18

“Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body. Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church: for we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.” Ephesians 5:22‭-‬33

“For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears; and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry.” 2 Timothy 4:3‭-‬5

“The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female, and said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh? Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so. And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.” Matthew 19:3‭-‬9

Related Posts:

Marriage

Who’s the Boss?

Interview: Rick & Carole Karchner, Parents of a Gay Prodigal – Overcomers Overcoming Podcast

Parents of a Gay Prodigal: How Rick & Carole Karchner (Dad & Mom) Handled my “Coming out”.

Click below to listen to the podcast (35 mins):

Rick & Carole (Dad & Mom)’s First Podcast, 2021

“For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.” Ephesians 6:12

“Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour” 1 Peter 5:8

“And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death.” Revelation 12:9-11

“For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears; And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry.” 2 Tim 4:3-5

“For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.” Galatians 1:10

“But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.” Matthew 19:26

Praise the Lord!

Ex-Gay Testimony Dramatically Retold

Thanks to #Unshackled for revising (some details changed) & acting out my #ExGay #Testimony as a dramatic story for radio.

Click the following link to listen (30 mins) – https://unshackled.org/program/matthew-karchner-pg/

Praise the Lord!

Moved to support our ministry? Please click here.

Example of How We Serve the Church (Ex-Gay Testimony & Song)

Many Christian families are impacted by homosexuality and gender confusion.

Below is an example of how we serve. Song starts @ minute 7:00, testimony @ minute 15:00. Please watch!

We would be honored to share at your church. Contact Matt @ 814-826-9534.

ExGay Testimony: Matthew Karchner

Video #1 – ExGay Testimony: Matthew Karchner with dog Snoopy

Description: How the Lord brought me to repentance and delivered me from a gay lifestyle 10 years ago. As of this recording, I am 42 years old. My wife and I serve as missionaries to the LGBTQ+. Praise the Lord!

Video #1b – The Karchners sing “He Lives”

Description:  He is Risen! Praise God!  “The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God”    Romans 8:16

Video #2 – ExGay Ministry: Matthew & Rebekah Karchner

Description: Forgiven sin is ministry. What is the Lord doing with our prodigal son story? Referencing the Word of God as the source of truth, what have we learned from it? Praise the Lord!

Video #2b – The Karchners sing “The Old Rugged Cross”

Description: “For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.”     1 Corinthians 1:18           Praise the Lord!

Video #3 – ExGay Lessons Learned: Matthew Karchner

Description: Lessons learned, reflecting back on a gay lifestyle with spiritual blinders lifted and the Word of God as guide.

Video #3b – The Karchners sing “Victory in Jesus”

“O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin; and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.” 1 Corinthians 15:55-57

Video #4 – ExGay Testimony: Prodigal Matthew’s Parents Share Perspective

Description: Our exgay prodigal came home! How Christ led his parents from his “coming out” as gay to deliverance. Praise the Lord!

To God be the glory!

Respect & Authority

Coming into the church broken has not been easy. But going against the Bible’s warnings can incur judgment and delay our growth. The purpose of this video is to share lessons I have learned the hard way to spare you the pain of making the same mistakes:

“Therefore let those who suffer according to God’s will entrust their souls to a faithful Creator while doing good.” 1 Peter 4:19

1) Respect your elders.
Tough… popular culture says no. The Word of God says Yes.

“Do not rebuke an older man but encourage him as you would a father, younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters, in all purity.”
1 Timothy 5:1

2) Submit to authority.

Don’t touch (rebuke) the Lord’s anointed (1 Chronicles 16:22).

Advice to my younger self: Do not sign on to work within a ministry or organization unless you are aligned with the leadership and willing to follow the rules. If you sign on and later realize it was not what you expected, follow the rules as best you can until you are able to move on. Respectfully asking questions is ok.

“Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you.”
Hebrews 13:17

3) Don’t judge.

“Judge not, that you be not judged. For with the judgment you pronounce you will be judged, and with the measure you use it will be measured to you. Why do you see the speck that is in your brother’s eye, but do not notice the log that is in your own eye?”
Matthew 7:1-3

4) Don’t envy. (compare yourself to others)

“Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God.”
Galatians 5:19-21

5) Trust the sovereignty of God.

“And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose.”
Romans 8:28

6) The Lord will avenge.

“Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.”
Romans 12:19

“Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, ‘Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.’ To the contrary, ‘if your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink; for by so doing you will heap burning coals on his head.’ Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.”
Romans 12:19-21

7) Forgive. It’s in your best interest.

“For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.”
Matthew 6:14-15

The Lord chastises those He loves. If you have erred similarly, apologize, repent (Matthew 5:24- first make it right with the person, then with the Lord) and move on.

“For the Lord disciplines the one he loves, and chastises every son whom He receives.”
Hebrews 12:6

No Turning Back (8 Years Clean- Gay Lifestyle & Related Addictions)

“There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death.”
Proverbs 14:12

“The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it?”
Jeremiah 17:9

“The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly.” – Jesus
John 10:10‭)

Click here to find out: How to Know Jesus

พยานหลักฐาน อเมริกัน อดีตเกย์ (Ex-Gay Testimony Thai)

“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”
หนังสือโรม 6:23

“กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว”
มัทธิว 3:2