انجیل عیسی مسیح به زبان فارسی (The Gospel in Persian | Iran)

“در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید. ”
(پیدایش 1:1)

“زیراهمه گناه کردهاند واز جلال خدا قاصر میباشند،”
(رومیان 3:23)

زیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ماعیسی مسیح.
(رومیان 6:23

زیرا که اول به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد، و اینکه مدفون شد ودر روز سوم برحسب کتب برخاست؛
۱قرنتیان 15:3‭-‬4

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. آنکه به پسر ایمان آورده باشد، حیات جاودانی دارد و آنکه به پسر ایمان نیاوردحیات را نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر اومی ماند.»
یوحنا 3:16‭, ‬36

عیسی در جواب اوگفت: «آمین آمین به تو میگویم اگر کسی از سر نومولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید.»
یوحنا 3:3

«توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.»
متی 3:2

زیرا اگربه زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و دردل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.
رومیان 10:9