សាវកប៉ូល (ព្រះគម្ពីរ) Who Was the Apostle Paul?

ព្រមទាំងចម្រើនកម្លាំងដល់ពួកសិស្ស ឲ្យមានចិត្តរឹង‌ប៉ឹងឡើង ហើយទូន្មានឲ្យនៅស្ថិត‌ស្ថេរក្នុងសេចក្ដីជំនឿ ដោយពាក្យថា ត្រូវតែទ្រាំរងទុក្ខវេទនាជាច្រើន ទើបនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបាន
កិច្ចការ 14:22

“…we must through much tribulation enter into the kingdom of God.” Acts 14:22

ដ្បិតតើខ្ញុំរកបញ្ចុះ‌បញ្ចូលអ្នកណា តើជាមនុស្ស ឬព្រះ ឬចង់បំពេញចិត្តមនុស្សឬអី បើសិនជាខ្ញុំចង់បំពេញចិត្តមនុស្ស នោះខ្ញុំមិនមែនជាបាវបម្រើរបស់ព្រះ‌គ្រីស្ទទេ។
កាឡា‌ទី 1:10

“For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.” Galatians 1:10

2019 Ministry Wrap-up

Prayer Partners:

Thank you for your faithful support.

Patience is key to evangelism. While building and fostering relationships, we prayerfully seek opportunities to reiterate the gospel message.

Christmas is not widely celebrated in Cambodia. In recent years, globalization (i.e. movies, tourism) has made Cambodians more aware of what goes on in other countries. Although the true meaning of Christmas is not widely known, the whimsical happiness associated with the holiday is embraced.

Through this fascination with Christmas, the Lord opens doors to share and reiterate the gospel. Equipped with Christmas tracts in Cambodian language, the Lord led back to each of the primary contacts made through “street ministry”.

For Christmas…
Students and their immediate families were invited to a buffet dinner. We thanked the Lord Jesus together in prayer- for the food, for coming to die on the cross for our sins…

Each who would receive was given a tract with the gospel in Cambodian language.
Students were given a spending limit and allowed to purchase needed items for school.
Faithful soldiers were given their own Bibles (Cambodian & English language side by side).

Praise the Lord!
Thank you to my Aunt Bobbie for the donation!

The primary purposes of this ministry are to evangelize unbelievers and disciple those who repent and give their lives to Christ. The Lord promises to meet the needs of His people.

Ability to speak clear English empowers a student to get a job in the more lucrative tourist sector. Students with zero initial English knowledge at the beginning of the year can now read and speak some basics.

A number in this small group have prayed to repent and accept Jesus Christ as their Lord and Savior.

Praise the Lord!

There is a lot of pressure to turn back and to conform to culture. Please pray for these kids.

Lord-Willing Plans:
We continue to trust the Lord for a school / ministry center. Recently we have looked into the Accelerated Christian Education (ACE- School of Tomorrow) curriculum.

Financial Needs:
1) Truck- for everything from taking kids to church to getting groceries.
At the moment, we have a scooter (motorbike). My wife is not able to drive it. While long trips can be an adventure for me, 3+ hours on the back of a motorbike is a lot to ask of my wife.
2) Healthcare- We have been without insurance for two years.
3) Living Expenses- We are currently 50% funded in terms of daily living and ministry expenses.

Serving the Church:
Suicide within church communities is becoming increasingly common.

I remember being a terrified 14-year old boy with a strange desire hidden within the congregation. Through testimony & song to encourage and what the Bible says about this struggle for clarity and conviction, we strive to be a resource for those who struggle and their loved ones.

In 2019, we were privileged to share “ex-gay” testimony & song within Christian establishments in Cambodia such as: International Baptist Church of Siem Reap, Bible Baptist Church Russey Keo in Phnom Penh and Shade of Grace School in Battambang.

Through April 2020 (Lord willing), we are in the United States sharing in churches.

(Revision: Covid-related travel restrictions actually kept us in the U.S. until October of 2020.)

We would be honored to share “ex-gay” testimony & song at your church.

Please email matthew.karchner@castawayministries.org for more information.

Missional Adventure through the Jungle (Cambodia)- Part 1 of 3

Praise the Lord for getting me through!

“Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.” Mark 16:15

“But Jesus beheld them, and said unto them, ‘With men this is impossible; but with God all things are possible.'” Matthew 19:26

Are We Fishers of Men? (Matthew 4:19)

“And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen. Then He said to them, ‘Follow Me, and I will make you fishers of men.’ They immediately left their nets and followed Him.” Matthew 4:18‭-‬20

“And He said to them, ‘Go into all the world and preach the gospel to every creature.'” Mark 16:15

“But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death.” Revelation 21:8

“No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.” Matthew 6:24

“But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.” Matthew 6:33