សាវកប៉ូល (ព្រះគម្ពីរ) Who Was the Apostle Paul?

ព្រមទាំងចម្រើនកម្លាំងដល់ពួកសិស្ស ឲ្យមានចិត្តរឹង‌ប៉ឹងឡើង ហើយទូន្មានឲ្យនៅស្ថិត‌ស្ថេរក្នុងសេចក្ដីជំនឿ ដោយពាក្យថា ត្រូវតែទ្រាំរងទុក្ខវេទនាជាច្រើន ទើបនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបាន
កិច្ចការ 14:22

“…we must through much tribulation enter into the kingdom of God.” Acts 14:22

ដ្បិតតើខ្ញុំរកបញ្ចុះ‌បញ្ចូលអ្នកណា តើជាមនុស្ស ឬព្រះ ឬចង់បំពេញចិត្តមនុស្សឬអី បើសិនជាខ្ញុំចង់បំពេញចិត្តមនុស្ស នោះខ្ញុំមិនមែនជាបាវបម្រើរបស់ព្រះ‌គ្រីស្ទទេ។
កាឡា‌ទី 1:10

“For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.” Galatians 1:10

Fill My Cup

“And Jesus said unto them, ‘I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.'” John 6:35

Praise the Lord!

Perseverance

“That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ” 1 Peter 1:7

Praise the Lord!

Faith Like Noah (Genesis 6-9)

“By faith Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith.”   Hebrews 11:7

“For we walk by faith, not by sight.”   2 Corinthians 5:7

“So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.”   Romans 10:17

“Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.”   Proverbs 3:5-6

Do you have faith like Noah?

My Story 3a: Envy

Give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you.” – 1 Thessalonians 5:18

“And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose.” – Romans 8:28

Bible passages referenced in this video:  John 1:6-8, Mark 16:15, 2 Corinthians 4:4, Psalm 24:1, Matthew 28:18, Philippians 4:7, John 10:10, Philippians 4:19, Psalm 37:25, Exodus 14-16, Philippians 3:20, Romans 8:28, 1 Thessalians 4:13-18

Click here for the full song “Farther Along”.

Click here to watch “My Story”.

Click here to watch “My Story 2”.

My Story 2: Lessons

“If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.” – 1 John 1:9

“For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.  For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.” – Ephesians 2:8-10

Bible passages referenced in this video:  Matthew 7:1-3, Revelation 5:12-13,  1 Corinthians 6:20, John 1:12

Click here to watch “My Story”.

My Story: Ex-Gay

“If a man is not born again, he will not see the kingdom of God.” – John 3:3

Re-enactment of our founder’s deliverance from the gay lifestyle and related sin.

Bible passages referenced in this video:  Matthew 19:26, 1 Timothy 6:15, Revelation 19:16, Matthew 24:7, 2 Corinthians 5:17, Philippians 4:17, Galatians 5:22-23, Nehemiah 8:10, Matthew 7:13-14, 2 Timothy 1:7, 1 John 4:18, 1 Corinthians 15:31, Hebrews 13:8, John 1:14, Hebrew 12:29, Matthew 28:18, Revelation 5:12-13

Click here to watch “My Story 2”.