តើព្រះ​យេស៊ូ​វគ្រី​ស្ដជាអ្នកណា? Who Is Jesus Christ of Nazareth?

ហើយគ្មានសេចក្ដីសង្គ្រោះដោយ‌សារអ្នកណាទៀតសោះ ដ្បិតនៅក្រោមមេឃ គ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោក ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយ។
កិច្ចការ 4:12

សរសើរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ!

“Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.” Acts 4:12

Praise the Lord & Savior Jesus Christ!

ចុចត្រង់នេះដើម្បីរៀនពីរបៀបទៅស្ថានសួគ៌

Click here to learn how to get to heaven.

Perseverance

“That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ” 1 Peter 1:7

Praise the Lord!

2020 Ministry Recap

Prayer Partners:

Thank you for your faithful support!

2020 was tough. We trust that one day we will look at Covid in the rearview mirror. But through it, the Lord reminded that suffering yields gratefulness for blessings big and small. Even the most bitter of unbelievers will have a testimony of thankfulness for simple things that we all previously took for granted – such as eating in a restaurant with family.

“My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations; Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.” James 1:2-4

2020 began with a much longer-than-expected stay in the U.S. The Lord used it. Many believe that they were born “gay”. Fighting back lies with truth, getting ex-gay testimony out there is vital. To recap highlights:

My testimony is not about me. It’s about what the Lord did for me, that He can do the same for anyone who is willing to repent and fight to follow.

The Lord Jesus Christ is truly “The God of the Impossible”.

“With men this is impossible; but with God all things are possible.”   Matthew 19:26

Click here to read more about 2020 U.S. ministry.


In late October, we arrived in Cambodia and hopped back into the saddle. Highlights:

Evangelism with a Focus on Reaching the LGBT:

“Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.”   Mark 16:15

“Long time, no see!” gave way to opportunity. Two men came to church with us.

Sharing Ex-gay Testimony in Cambodian Churches & Schools:
Before Christmas, I was honored to shared at a Bible school. Click below for video excerpts:
I shared, and we sang at another church in the capital city this past Sunday. Five more churches are on deck. Praise the Lord!

“Satan, which deceiveth the whole world… And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death.” Revelation 12:9-11

Teaching Neighborhood Children:
Against much opposition from culture and family, our neighborhood students are growing and did an excellent job again this year performing in church. Praise the Lord!

Click here for more Christmas Ministry photos.

“Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.”   Proverbs 22:6

At 6pm that same evening, the students and their families joined us for Christmas dinner at a Korean restaurant.

Similar to last Christmas, the gospel – including the Second Coming of Christ – was shared prior to asking the blessing. Tracts were made available.

Buddhism focuses on “being a good person” / doing good. It can appear that the Christian is likewise “just trying to be a good person”. This confusion leads people to believe that “All religions are basically the same” and steers them around the cross to everlasting damnation. With unbelieving parents in attendance, my wife suggested that I use this occasion to clarify.

“…seducing spirits, and doctrines of devils” 1 Timothy 4:1

“For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men…” Mark 7:8

So I worked with our Cambodian language teacher to get the proper words necessary to convey that message clearly. I shared that we do not “do good” because we are trying to “be good people” but because we want to point them to the Lord Jesus Christ – the only One who can save them… so that they will be ready to meet Him when they die. Click below for video excerpts:

Much thanks to Aunt Bobbie who contributed to bless the kids and their families for Christmas, 2020 & 2019.

Praise the Lord!

Ways to Partner with Us:
1. Pray for:
– Conviction, eyes to see and ears to hear for the LGBT.

– Revival for the U.S. – that we would stand for all timeless, Bible truth in these days no matter what the cost.
– Spiritual fruit from U.S. church engagements.
– Open hearts & spiritual fruit here in Southeast Asia.
– Stand with us in prayer for the promised son.
– Financial support to keep us in the field doing what I am called to do.

2. Click Here to Donate via PayPal (tax deductible)!

Praise the Lord Jesus Christ!

And Thank You for your support!

“Little Drummer Boy”

Neighborhood children’s ministry, Cambodia, Christmas Ministry 2020

“But Jesus said, ‘Suffer little children, and forbid them not, to come unto Me: for of such is the kingdom of heaven.'” Matthew 19:14

នោះព្រះ‌យេស៊ូវទ្រង់មានព្រះ‌បន្ទូលថា ទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះ កុំឃាត់វាឡើយ ដ្បិតនគរស្ថាន‌សួគ៌មានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នា. ម៉ាថាយ 19:14

Praise the Lord Jesus Christ!

Merry Christmas from Cambodia!

Merry Christmas from Cambodia! May the Lord protect and bless!

Praise the Lord!

“Jesus, There’s Something about That Name” cover

“And He changeth the times and the seasons: He removeth kings, and setteth up kings…” Daniel 2:21

“Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.” Acts 4:12

“Jesus saith unto him, ‘I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by Me.'” John 14:6

Ex-Gay Testimony Dramatically Retold

Thanks to #Unshackled for revising (some details changed) & acting out my #ExGay #Testimony as a dramatic story for radio.

Click the following link to listen (30 mins) – https://unshackled.org/program/matthew-karchner-pg/

Praise the Lord!

Moved to support our ministry? Please click here.

USA Ministry Update

Prayer Partners:

Thank you for your support. Our Visa applications were approved, and we passed our Covid tests. After 10 months back in Pennsylvania, we headed out to return to Cambodia. Praise the Lord!

In spite of Covid season, through this extended homestay, the Lord opened doors. We were blessed to serve 23 churches and 1 school through sharing ex-gay testimony and being a resource. Dad & Mom also shared perspective as parents of an ex-gay prodigal at many of the churches. Praise the Lord!

Click Here to view “Serving Churches USA 2020” photos.

There is a way out of a gay lifestyle for those who are willing to turn away from following their deceitful hearts to follow Christ. Must be born again. Praise the Lord!

“Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor [a]homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. AND SUCH WERE SOME OF YOU, BUT you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God.” 1 Corinthians 6:9-11

To pastors & churches who welcomed us: Thank you for standing with us on difficult Bible truth in these last days!

We came home for Christmas 2019. Little did we know we would still be here 10 months later. The Lord has a way of bringing good out of challenges.

“My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations; Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.” James 1:2-4

“But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.” Matthew 6:33

2 Ways to Help:

  1. Pray for:
  • Conviction, eyes to see and ears to hear for the LGBT+.
  • Revival for the U.S. – that we would stand for all timeless, Bible truth in these days no matter what the cost.
  • Spiritual fruit from U.S. church engagements.
  • Financial support from U.S. church engagements.
  • Financial provision for a much-needed truck.
  • Smooth-as-possible transition back to Cambodia.
  • Open hearts & spiritual fruit in Southeast Asia.
  • Stand with us in prayer for the promised son.

2. Click Here to Donate to either fund via PayPal (both tax deductible)!

Praise the Lord Jesus Christ!

And Thank You for your support!

2019 Ministry Wrap-up

Prayer Partners:

Thank you for your faithful support.

Patience is key to evangelism. While building and fostering relationships, we prayerfully seek opportunities to reiterate the gospel message.

Christmas is not widely celebrated in Cambodia. In recent years, globalization (i.e. movies, tourism) has made Cambodians more aware of what goes on in other countries. Although the true meaning of Christmas is not widely known, the whimsical happiness associated with the holiday is embraced.

Through this fascination with Christmas, the Lord opens doors to share and reiterate the gospel. Equipped with Christmas tracts in Cambodian language, the Lord led back to each of the primary contacts made through “street ministry”.

For Christmas…
Students and their immediate families were invited to a buffet dinner. We thanked the Lord Jesus together in prayer- for the food, for coming to die on the cross for our sins…

Each who would receive was given a tract with the gospel in Cambodian language.
Students were given a spending limit and allowed to purchase needed items for school.
Faithful soldiers were given their own Bibles (Cambodian & English language side by side).

Praise the Lord!
Thank you to my Aunt Bobbie for the donation!

The primary purposes of this ministry are to evangelize unbelievers and disciple those who repent and give their lives to Christ. The Lord promises to meet the needs of His people.

Ability to speak clear English empowers a student to get a job in the more lucrative tourist sector. Students with zero initial English knowledge at the beginning of the year can now read and speak some basics.

A number in this small group have prayed to repent and accept Jesus Christ as their Lord and Savior.

Praise the Lord!

There is a lot of pressure to turn back and to conform to culture. Please pray for these kids.

Lord-Willing Plans:
We continue to trust the Lord for a school / ministry center. Recently we have looked into the Accelerated Christian Education (ACE- School of Tomorrow) curriculum.

Financial Needs:
1) Truck- for everything from taking kids to church to getting groceries.
At the moment, we have a scooter (motorbike). My wife is not able to drive it. While long trips can be an adventure for me, 3+ hours on the back of a motorbike is a lot to ask of my wife.
2) Healthcare- We have been without insurance for two years.
3) Living Expenses- We are currently 50% funded in terms of daily living and ministry expenses.

Serving the Church:
Suicide within church communities is becoming increasingly common.

I remember being a terrified 14-year old boy with a strange desire hidden within the congregation. Through testimony & song to encourage and what the Bible says about this struggle for clarity and conviction, we strive to be a resource for those who struggle and their loved ones.

In 2019, we were privileged to share “ex-gay” testimony & song within Christian establishments in Cambodia such as: International Baptist Church of Siem Reap, Bible Baptist Church Russey Keo in Phnom Penh and Shade of Grace School in Battambang.

Through April 2020 (Lord willing), we are in the United States sharing in churches.

(Revision: Covid-related travel restrictions actually kept us in the U.S. until October of 2020.)

We would be honored to share “ex-gay” testimony & song at your church.

Please email matthew.karchner@castawayministries.org for more information.

“The Lord’s Army” & “Father Abraham” – Neighborhood Children’s Ministry

“And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.”     Genesis 22:18

“And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and, behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand: and Joshua went unto him, and said unto him, Art thou for us, or for our adversaries?  And he said, Nay; but as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, What saith my Lord unto his servant?  And the captain of the Lord’s host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot; for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so.”     Joshua 5:13-14

Praise the Lord!