Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô bằng tiếng Việt (The Gospel in Vietnamese)

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.”
(Sáng 1:1)

“vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,”
(La-mã 3:23)

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”
(La-mã 6:23)

“Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh;”
(I Cô 15:3-‬4)

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”
(Gi 3:16, ‬36)

“Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”
(Gi 3:3)

“rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!”
(Ma 3:2)

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;”
(La-mã 10:9)