តើព្រះ​យេស៊ូ​វគ្រី​ស្ដជាអ្នកណា? Who Is Jesus Christ of Nazareth?

ហើយគ្មានសេចក្ដីសង្គ្រោះដោយ‌សារអ្នកណាទៀតសោះ ដ្បិតនៅក្រោមមេឃ គ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោក ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយ។
កិច្ចការ 4:12

សរសើរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ!

“Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.” Acts 4:12

Praise the Lord & Savior Jesus Christ!

ចុចត្រង់នេះដើម្បីរៀនពីរបៀបទៅស្ថានសួគ៌

Click here to learn how to get to heaven.

Ex-Gay Testimony Dramatically Retold

Thanks to #Unshackled for revising (some details changed) & acting out my #ExGay #Testimony as a dramatic story for radio.

Click the following link to listen (30 mins) – https://unshackled.org/program/matthew-karchner-pg/

Praise the Lord!

Moved to support our ministry? Please click here.

Example of How We Serve the Church (Ex-Gay Testimony & Song)

Many Christian families are impacted by homosexuality and gender confusion.

Below is an example of how we serve. Song starts @ minute 7:00, testimony @ minute 15:00. Please watch!

We would be honored to share at your church. Contact Matt @ 814-826-9534.

Faith Like Noah (Genesis 6-9)

“By faith Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith.”   Hebrews 11:7

“For we walk by faith, not by sight.”   2 Corinthians 5:7

“So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.”   Romans 10:17

“Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.”   Proverbs 3:5-6

Do you have faith like Noah?

Year-End 2018 Ministry Update

Prayer Partners:

Thank you for your faithful support. 2018 was an interesting year.

As much as we have tried to focus primarily on evangelizing LGBT+ adults, the Lord seems to redirect us to children’s ministries. Although baffling at first, we now view children’s ministries as early stage prevention.

The Lord is the driver. Summarizing what we see in the rear view mirror and telling you what we think we see ahead, this update is written from a passenger’s perspective.

Rebekah and I are back in Cambodia, where I was originally called. Praise the Lord.

We were saddened by the loss of Rebekah’s mother but rejoice in her legacy. She stood for Christ against fierce opposition and raised three children in the Lord.

c1ed6a77-8756-427e-a906-1bdb50855389

If terms of time investment, teaching was 2018’s primary ministry focus. A number of students prayed to receive Christ. Born into deeply rooted Buddhist homes, they have uphill battles ahead of them. Children’s Bible storybooks were given to those who showed genuine interest in going forward to serve the Lord. Please pray that no weapon formed against these kids would prosper, that they would fight to follow and grow up to be bold witnesses.

“But Jesus said, ‘Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven.’” – Matthew 19:14

Sometimes we feel like we have not had time to do much intentional in-person witnessing to those who struggle with same-sex attraction and gender identity. About that time, we go to the market and end up sharing with a someone who identifies as transgender or go to get a haircut and end up sharing Christ with a same-sex couple. The Lord leads.

During teaching breaks, we continued to explore our region and witnessed along the way.

“And He said to them, ‘Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.’” – Mark 16:15

ca19e403-97f3-4d36-bf3d-21bcf107bec3

Encountered Yamu on the street, a homeless man with fresh head wounds from an accident. Took him to the hospital. Met basic needs. Shared the gospel and connected him with the local church. Pray for Yamu.

454f2985-e70c-4696-8e4d-2f9d821a9fcf

Sharing Christ with young people in a restaurant in Kandal Province.

8d1bc1a3-0c38-44bf-aa5b-07d8111b2957

Shared Christ with young men while on a missional adventure in Preah Vihear Province. Have you shared the gospel with someone this week?

“For if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel.” – 1 Corinthians 9:16

A doctoral candidate at a Christian university in the U.S. included our testimony as part of her research for a thesis advocating repentance and following Christ as a healthy alternative to a homosexual lifestyle. We are thankful to be counted as soldiers in this war. Are you?

Online we continue to post Scripture, typically daily in English and weekly in several other languages. Men who struggle with same-sex attraction continue to reach out for encouragement toward following Christ.

Though we were not able to get home to the U.S. or Philippines for Christmas, we returned to my former home in Kandal Province. We sang, “God, Rest Ye, Merry Gentlemen” as a family at Mercy Baptist Church.

On your behalf, we took Christmas gifts to the kids that I used to teach on the porch. Rebekah picked out ‘sport shirt and shorts’ sets and wrapped each with a tract inside. Some were given Bible storybooks. They were thrilled. Thank you for your support!

Quick to scurry off, the kids were encouraged to hunker down to pray and thank Jesus. Anticipating that none of them would be there when I looked up, I was overjoyed to see them all knelt down. It was another unforgettable moment in Christ.

The Lord delivered me from a life of guttural sin. Like the commission of the demon possessed man, my primary ministry goal has been to witness for Him wherever I go.

“(Jesus)…said to him, “Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you, and how he has had mercy on you.” And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled.” – Mark 5:19-20

Nothing is more important than sharing the gospel of Jesus Christ.

Across Asia, we were blessed with opportunities to share in churches. I share, and then typically my wife and I sing. Upon request, we have offered guidance to church leaders in evangelizing the LGBT+. We strive to lead by example in sharing the gospel- including the requirement for repentance and warning of coming judgment.

“For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God.” – Acts 20:27

“But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him.” – Hebrews 10:38-39

20180923_224248

An evening of witnessing to transgender prostitutes in Kathmandu with Pastor Gyan

At our home base in Siem Reap, we have been blessed with opportunities to serve under Independent Baptist Church of Siem Reap (a largely Filipino church that preaches in English and also has a Cambodian service) and Siem Reap Ministry (a primarily Cambodian church). We admire Pastor Joel Madlangawa at IBCSR for his sound doctrine and courage; and Pastor Tieng Tan at SRM for his humility and perseverance in sharing the gospel.

At the end of nearly a year at Westgate International School in Siem Reap, I chose to resign after being reprimanded for Christian teaching and giving children’s Bible storybooks (which were confiscated from many of the children).

“No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.” – Matthew 6:24

The Lord provides. We have looked into several options, such as running a guesthouse with space for teaching and an outreach in the countryside. Please pray toward this.

A missionary on our first short term mission to Cambodia in 2010 shared, ‘English is the best way to get the gospel through. Everybody wants to learn English.’ Recently we began teaching about Jesus and English in our neighborhood.

In looking toward a more established ministry center, we have begun talks with local pastors, missionaries and folks who have embarked down similar paths. Most began with a small school or education center which culminated in a church plant.

Please continue to pray for us as we trust the Lord for the son that He promised eight years ago.

Praise the Lord for all He has done and continues to do as we fight to follow down this narrow, difficult path that leads to eternal life! May the Lord bless you for your support!

Contend for the faith!

Victory and Peace in Christ,

Matthew & Rebekah Karchner
castawayministries.org

“I can do all things through Christ who strengthens me.”- Philippians 4:13

Apart from Him, I can do nothing. (John 15:5)

Cambodia Ministry

Hello, friends:

Thank you for praying. Bus ride from Bangkok, Thailand to Phnom Penh, Cambodia took well over 20 hours due to a delay and re-route, then about 15 hours to return. Time with church family was wonderful. Although I got sick, the Lord provided strength to push through. We had a blessed mission. Praise the Lord.

Highlights:

  • Pastor asked Rebekah to teach Sunday School impromptu. I prayed with her quickly, and she went in. We worked together. With the Lord, she did valiantly.
  • Both of us standing in front of the congregation, Pastor asked, ‘Do you have a plan to get married?’ and ‘Do you have an idea of a date yet?’
  • Then I shared testimony from old life to new. We sang “It Is Well”- our first duet.
  • Daniel blessed me with the opportunity to preach at his house church. I spoke about spiritual weapons, including fasting.
  • The Lord always leads to witness, which is the core of Castaway’s mission. Jesus loves all and died for all. The gospel of Jesus Christ is 100% inclusive- applies to everyone.

Short Story:
We visited the rural village where I lived before moving to Bangkok 5 months ago. Walking from house to house, we gathered kids who regularly attended class on the porch. With most grouped together sort of in a line, I chatted them up and asked one by one if any was still reading the Bible every day. From left to right- ‘Otey. Otey. Otey…’ (No, No, No…). Humble and shy, the last boy uttered- ‘Baht’ (Yes) and looked down.

This is one of the Lord’s cinematic moments. Why was it the last child in the line who said Yes when all of the others said No?

1490177281167.jpg

Brothers and sisters, think of this as a case study. Imagine that you have 6 months to build relationships in a village, share the gospel and win souls for Christ. Many pray to accept Jesus. Who will actually follow?

On the surface, all of the children appear to be the same… until you hear “K”‘s story. After accepting Jesus as his Lord and Savior, K immediately showed an interest in the Word. He volunteered to read the Bible and pray in class.

One day, an elderly neighbor woman told me that his parents were both dead. He and his brother lived with his grandparents. I visited them and met his brother who shared he was leaving in a matter of days to work in Korea indefinitely (whch is common… make money to send back home). K was devastated.

Which one is still reading his Bible?  The one who is broken- has suffered tremendously and experienced the Savior’s comfort.

“…my father and my mother have left me, and the Lord has taken me up.” – Psalm 27:10

We don’t always know why bad things happen, but we know that God can use them to point us to the Rescuer, who loves us so much that He gave His life for us.

Follow this child’s example. Follow Jesus.

The Gospel of Jesus Christ:
“For all have sinned and fall short of the glory of God.” – Romans 3:23
“For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” – Romans 6:23
“If a man is not born again, he will not see the kingdom of God.” – John 3:3
“Repent, for the kingdom of heaven is at hand.” – Matthew 3:2

“Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.” – Romans 10:9-10

My Story 3a: Envy

Give thanks in all circumstances; for this is the will of God in Christ Jesus for you.” – 1 Thessalonians 5:18

“And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose.” – Romans 8:28

Bible passages referenced in this video:  John 1:6-8, Mark 16:15, 2 Corinthians 4:4, Psalm 24:1, Matthew 28:18, Philippians 4:7, John 10:10, Philippians 4:19, Psalm 37:25, Exodus 14-16, Philippians 3:20, Romans 8:28, 1 Thessalians 4:13-18

Click here for the full song “Farther Along”.

Click here to watch “My Story”.

Click here to watch “My Story 2”.

My Story 2: Lessons

“If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.” – 1 John 1:9

“For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.  For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.” – Ephesians 2:8-10

Bible passages referenced in this video:  Matthew 7:1-3, Revelation 5:12-13,  1 Corinthians 6:20, John 1:12

Click here to watch “My Story”.