តើព្រះ​យេស៊ូ​វគ្រី​ស្ដជាអ្នកណា? Who Is Jesus Christ of Nazareth?

ហើយគ្មានសេចក្ដីសង្គ្រោះដោយ‌សារអ្នកណាទៀតសោះ ដ្បិតនៅក្រោមមេឃ គ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោក ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយ។
កិច្ចការ 4:12

សរសើរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ!

“Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.” Acts 4:12

Praise the Lord & Savior Jesus Christ!

ចុចត្រង់នេះដើម្បីរៀនពីរបៀបទៅស្ថានសួគ៌

Click here to learn how to get to heaven.

Merry Christmas from Cambodia!

Merry Christmas from Cambodia! May the Lord protect and bless!

Praise the Lord!

“Jesus, There’s Something about That Name” cover

“And He changeth the times and the seasons: He removeth kings, and setteth up kings…” Daniel 2:21

“Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.” Acts 4:12

“Jesus saith unto him, ‘I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by Me.'” John 14:6

Example of How We Serve the Church (Ex-Gay Testimony & Song)

Many Christian families are impacted by homosexuality and gender confusion.

Below is an example of how we serve. Song starts @ minute 7:00, testimony @ minute 15:00. Please watch!

We would be honored to share at your church. Contact Matt @ 814-826-9534.

Missional Adventure through the Jungle (Cambodia)- Follow-up

“Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.” Galatians 6:7-9

“Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.” Mark 16:15

Separation Required

“Do not be deceived: ‘Evil company corrupts good habits.’ Awake to righteousness, and do not sin; for some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame.” I Corinthians 15:33‭-‬34

“Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.” James 4:4

“So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the Devil and Satan, who deceives the whole world; he was cast to the earth, and his angels were cast out with him.

And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death.” Revelation 12:9, 11

“To put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness.”
Ephesians 4:22‭-‬24

“He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins.” Colossians 1:13‭-‬14

“But My righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, My soul has no pleasure in him.” Hebrews 10:38

“Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.” Joshua 1:9

“But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to fulfill its lusts.” Romans 13:14

“And Jesus answered and said to them, ‘Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans, because they suffered such things? I tell you, no; but unless you repent you will all likewise perish.'” Luke 13:2‭-‬3

“Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—is not of the Father but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it; but he who does the will of God abides forever.” I John 2:15‭-‬17

“But others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment defiled by the flesh.” Jude 1:23

“But, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head—Christ—” Ephesians 4:15

“But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.” Revelation 21:8

“If the world hates you, you know that it hated Me before it hated you. If you were of the world, the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you.” John 15:18‭-‬19

“For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God.” Acts 20:27

“For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek.” Romans 1:16

“And He said to them, ‘Go into all the world and preach the gospel to every creature.'” Mark 16:15

Hymn Duet: Are You Washed in the Blood?

“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Whoever believes in the Son has eternal life; whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him.” John 3:16‭, ‬36

“The next day he saw Jesus coming toward him, and said, ‘Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!'” John 1:29

Stop Beating Up the Broken: Homosexuality & Temptation

Message for the church regarding those who struggle with same-sex attraction and gender identity. Also contains tips for those who struggle and those who would like to reach out.

“Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God.
And such were some of you. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God.” – 1 Corinthians 6:9-11

“For all have sinned and fall short of the glory of God,” Romans 3:23

“For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.” Romans 6:23

We are all sinners, called to repentance and new life in Christ.

There is a way out. Do not allow temptation to define you.

Are We Fishers of Men? (Matthew 4:19)

“And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen. Then He said to them, ‘Follow Me, and I will make you fishers of men.’ They immediately left their nets and followed Him.” Matthew 4:18‭-‬20

“And He said to them, ‘Go into all the world and preach the gospel to every creature.'” Mark 16:15

“But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death.” Revelation 21:8

“No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.” Matthew 6:24

“But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.” Matthew 6:33